Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Öğretmenler Nis 01, 2023 No Comments

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Milli Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

ç) Bakan Yardımcısı: Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

d) Birim: Kurumun merkez teşkilatı hizmet birimlerini,

e) Eğitim koordinatör birimi: Kurumda bireysel eğitim, öğretim konularından sorumlu şube müdürlüğünü yahut bu maksatla görevlendirilecek başka bir birimi,

f) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

g) Giriş sınavı: Silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı için yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak yapılan özel yarışma sınavını,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Komisyon: Giriş sınavı komisyonunu,

ı) KPSS: (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

i) Kurul: Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulunu,

j) Kurum: Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının ayrı ayrı her birini,

k) Kurumun yetkili amiri: Kurumun personel başkanını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Tez: Silahlı kuvvetler uzman yardımcısının hazırlayacağı uzmanlık tezini,

n) Uzman: Silahlı kuvvetler uzmanını,

o) Uzman yardımcısı: Silahlı kuvvetler uzman yardımcısını,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) Yeterlik sınavı: Silahlı kuvvetler uzmanlığı için yapılan sınavı,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavları, kurumların kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek zamanda ve 6 ncı maddede belirtilen öğrenim dallarında yapılır.

(3) Giriş sınavı, Komisyon tarafından yapılır veya yaptırılır. Yazılı sınav klasik veya test yahut klasik ve test usulünde yapılabilir. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı ÖSYM’ye, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir. Bu takdirde yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumsal internet sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, giriş sınavı ilanında belirtilen KPSS puan türlerine göre en az taban puanı veya üzeri puan alarak, belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, eczacılık, veterinerlik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden,

mezun olmak.

ç) İlana çıkarılan kadroların nitelikleri ile sınırlı kalmak kaydı ile duyuruda belirtilen diğer özel şartları taşımak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Giriş sınavına başvuru, elden, posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet sitesi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel Müdürlük, başvuru için öngörülen süre içesinde yapılan müracaatları inceler.

(2) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar arasında, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının; yazılı sınav yapılması halinde yirmi katını, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde dört katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(4) Giriş sınavına girme hakkını kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bakanlıktan ve Bakanlığın kurumsal internet sitesinden temin edilebilecek silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı giriş sınavı başvuru formu.

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı tıpkıçekimi.

c) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlık veya noterlikçe onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya tıpkıçekimi.

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

e) 2 adet vesikalık fotoğraf.

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan.

g) Duyuruda belirtilmesi şartıyla Bakanlığın gerekli gördüğü diğer belgeler.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komisyon

MADDE 10- (1) Yazılı sınav ile sözlü sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi Komisyon tarafından yapılır veya yürütülür.

(2) Komisyon; Bakan Yardımcısı veya genel müdür başkanlığında, genel müdürler, müstakil daire başkanları, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, üst subaylar ve uzmanlar arasından Bakan tarafından belirlenen bir başkan ve dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle, beş yedek üye belirlenir. Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(3) Komisyon üyeleri; kendileri, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşleri, kendileri veya eşlerinin altsoy ve üstsoyları, kendileri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar, üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanlar ile nişanlılarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Sınav soruları, Komisyon tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Komisyon yazılı sınav uygulama esaslarını belirler.

b) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş olması şarttır.

c) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınav kağıtları geçersiz sayılır.

ç) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.

d) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve sınava giren bütün adaylara tebliğ edilmiş sayılır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yazılı sınav konuları

MADDE 11/A- (1) Yazılı sınav konuları Bakanlığın görev alanına giren temel konular ile aşağıdaki konular arasından belirlenir:

a) İktisat Grubu;

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) İşletme iktisadı,

4) Uluslararası iktisat,

5) Türkiye Ekonomisi.

b) Maliye Grubu;

1) Maliye teorisi,

2) Kamu harcamaları ve bütçe,

3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,

4) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel Muhasebe,

2) Maliyet muhasebesi.

d) Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi.

(2) Sınav sorularının %70’i birinci fıkrada yer verilen mesleki alan bilgisi konularından, % 20’si Bakanlığın görev alanına ait temel bilgilerden ve %10’u da genel kültür-genel yetenek konularından hazırlanır.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için alan bilgisi konuları; Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatları ve birinci fıkrada belirlenen sınav konuları olarak kabul edilir ve ikinci fıkra hükümleri bu şekilde uygulanır.

(4) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesi ile savunma ve güvenlik politikalarına ilişkin sorulara da yer verilebilir.

(5) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(6) Yazılı sınav sorularının konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “komisyon” ibaresi “Komisyon” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Komisyon” ibaresinden sonra gelmek üzere “başkan ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz

MADDE 13- (1) Komisyon; yazılı sınav yapılmış olması halinde, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder. Sadece sözlü sınav yapılmış olması halinde, KPSS puanı ve sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalaması adayların giriş sınavı başarı puanı olarak kabul edilir.

(2) Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, giriş sınavı başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayların isimleri tutanakla belirlenir ve sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Personel Genel Müdürünün onayı ile liste halinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimleri de ilan edilir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(5) Sınav sonuçlarının kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren en geç yedi iş günü içinde Bakanlıkta olacak şekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren on iş günü içerisinde Komisyon tarafından değerlendirilir. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Giriş sınavında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacakların, Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinde aşağıda sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekir:

a) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.

b) Altı adet vesikalık fotoğraf.

c) Mal bildirimi.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) 14 üncü maddede belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerin uzman yardımcılığına atamaları yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında atanacakların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Listedeki asıl adaylardan çeşitli sebeplerle atama yapılmamış olması ya da atama yapılmış olmasına rağmen; atanmış olanların atamalarının iptal edilmiş olması veya atanmış olanların sonradan ayrılmış olması durumunda, boşalan kadrolara, Bakanlık tarafından gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, listedeki yedek adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralamaya göre atama yapılabilir. Listedeki yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Uzman yardımcıları için eğitim koordinatör birimince Genel Müdürlük ile koordineli olarak en az üç yıllık bir süreyi kapsayan temel ve hazırlayıcı eğitimin de yer aldığı bir yetiştirme programı hazırlanır.

(2) Bu program;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını sağlamaya yönelik programları,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,

f) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,

g) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,

kapsar.

(3) Yetiştirme programı içerisinde uzman yardımcıları kurumun görev ve yetki alanına giren konularda çalıştırılmak üzere, yönetim birimlerinde bir uzman gözetiminde görevlendirilebilir.

(4) Uzman yardımcıları, Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda eğitime gönderilebilirler.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tamamlanmasını takip eden iki aylık süre içinde” ibaresi “tamamlanmasına en geç bir ay kala” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın üçüncü cümlesi ile aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “işgünü” ibareleri “iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “başka bir komutanlık” ibaresi “Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla görev yaptığı birim tarafından gereken imkan ve kolaylıklar sağlanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine “teslim aldığı tezi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir ay içerisinde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul; Bakan tarafından içlerinden birinin başkan olarak görevlendirileceği asgari daire başkanı seviyesindeki yöneticiler arasından; Bakanlıktan bir, ilgili kurumdan dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle, beş yedek üye belirlenir. Kurul üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Süresi içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “geçerli bir mazereti olmaksızın” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik sınavı ve yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 25- (1) Yeterlik sınavına girebilmek için;

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süre dahil en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Tezi kurul tarafından kabul edilmiş olmak,

şarttır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dahil değildir.

(3) Yeterlik sınavı, Kurul tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı ve sözlü veya sadece sözlü olarak yapılır. Yeterlik sınav tarihi en az bir ay önceden uzman yardımcılarına yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik sınavı, sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde ise Kurul üyelerince yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

(5) Uzman yardımcısı yeterlik sözlü sınavında, yeterlik sınavı için belirlenen konular ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(6) Yazılı sınav, Kurul tarafından yapılabileceği gibi 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(7) Kurul, sınav sonuçlarını en geç on beş iş günü içinde değerlendirir. Kurul tarafından, bu sürenin yeterli olmaması halinde Bakanlık makamından on beş iş gününü aşmamak üzere ek süre talep edilebilir. Sınav sonuçları, sınava ilişkin tutanaklar, değerlendirme sonucu, Kurulda görevli her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav sonuç tutanağı tanzim edilerek değerlendirme süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde eğitim koordinatör birimine bildirilir. Sınav sonuçları Kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilir.

(8) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

(9) Tezin kabul edilmesinden sonra tezden faydalanılması maksadıyla tez ve tezin elektronik ortamdaki kopyası Kurum tarafından muhafaza edilir.

(10) Tezler kurum içi elektronik ortamda erişime açılabilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “on iş günü” ibaresi “yedi iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mazeret sebebiyle” ibaresi “mazereti olmaksızın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi,”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “görev alanına giren konularda” ibaresinden sonra gelmek üzere “daire başkanı veya üstü yöneticiye bağlı olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meslek içi eğitim ve yabancı dil eğitimi

MADDE 32- (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları Kurumca uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık veya Kurum tarafından hazırlanan bir program dahilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, verilecek yabancı dil eğitiminde; Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların bünyesindeki Lisan Okullarından ve anlaşmalı diğer kurumlardan sağlanacak dil eğitimlerinden faydalanabilir.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı “Yurt dışı eğitim ve yurt dışı görevlendirme” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bakanlık tarafından yurt dışında icra edilen faaliyetler kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman görevlendirilebilir.

(3) Yurt dışına görevlendirilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içerisinde Kurumun yetkili amirine sunar.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir. Sınav belgeleri ise resmi belge saklama usul ve esaslarına göre muhafaza edilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 34/A- (1) Silahlı kuvvetler uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve şartları taşımaları kaydıyla silahlı kuvvetler uzmanlığına atanabilirler.

Protokol münasebetleri

MADDE 34/B- (1) Uzman ve uzman yardımcıları ile askeri personel arasındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde uzman ve uzman yardımcılarının atandıkları kadro derecesinin karşılığı subay rütbeleri esas alınır. Buna göre uzman ve uzman yardımcıları, atandıkları kadro derecelerinin eşiti rütbedeki subaylar gibi değerlendirilir. Bu çerçevede uzman/uzman yardımcıları için;

a) 9. ve 8. dereceli kadrolarda teğmen,

b) 7. dereceli kadroda üsteğmen,

c) 6. dereceli kadroda yüzbaşı,

ç) 5. ve 4. dereceli kadrolarda binbaşı,

d) 3. ve 2. dereceli kadrolarda yarbay,

e) 1. dereceli kadroda albay,

rütbeleri esas alınır.

(2) Uzman ve uzman yardımcılarının görevlendirildikleri kadro derecesinin karşılığı subay rütbeleri; kendi aralarında astlık üstlük ilişkisine yol açmadığı gibi askeri personel ve askeri öğrenciler ile aralarında da astlık üstlük ilişkisine yol açmaz.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 34/C- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34/Ç- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir