Kamu ihalelerine yönelik şikayet başvuruları e-imza ile yapılacak

Haberler Nis 03, 2023 No Comments

Kamu İhale Kurumunun ihalelere yönelik başvuruları içeren yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunun 55’inci maddesi uyarınca şikayet başvurusu, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda 5 gün, diğer hallerde 10 gün içinde ihaleyi düzenleyen idareye yapılıyor.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikle söz konusu süreler, ilana yönelik başvurularda Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının Kamu İhale Bülteni’nde yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacak.

– İhalelere yönelik şikayet e-imza kullanılarak gerçekleştirilecek

İhalelere yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, tebliğin elektronik ortamda yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılacak.

E-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kamu İhale Kurulunca alınan kararın Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasından önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler bakımından, Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular ile avukat aracılığıyla yapılan başvuruların elden veya posta yoluyla yapılmasına devam edilecek.

15 Nisan 2023 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelere yönelik başvurular, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Öte yandan, tebliğ ile uyumlu düzenlemeleri içeren “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de Resmi Gazete’de yayımlandı.

– İhale ilanının gazete veya internet sitesinde yayımlanması

“Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ilan edilecek ihaleler için ihale ile işin yapılacağı yerin farklı olduğu durumlarda ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde, diğerinin ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde yayımlanması ve bir gazete ve internet haber sitesinde ilan yapılmış olması kaydıyla toplam iki defa ilan yapılması yeterli olacak.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ilan, aynı süreler içinde Basın İlan Kurumu İlan Portalı’nda yayımlanacak.

İhalenin ve işin yapılacağı yerde yapılacak ilanlar, Basın İlan Kurumu aracılığıyla belirlenen gazetelerde ve internet haber sitelerinde yapılacak. Bu bağlamda, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan ihalelere ilişkin ilanların yayımlanmasında idarelerce, ilgisine göre, ihale veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırları içinde, Basın İlan Kurumunun güncel listesinde ismi belirtilen gazete ve internet haber sitesi bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Bu nitelikte birden fazla gazete veya internet haber sitesi varsa ilan, Basın İlan Kurumu şubesi veya valilik aracılığıyla, bu makamlarca belirlenecek gazetede ve internet haber sitesinde, ihalenin veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırları içinde bu nitelikte sadece bir gazete ve internet haber sitesi bulunması halinde, yine şube veya valilik aracılığıyla, söz konusu gazetede ve internet haber sitesinde yayımlatılacak.

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir