Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor

Haberler Nis 10, 2023 No Comments

Dünyanın önde gelen fi-nans merkezleri arasına girecek olan İstanbul Fi-nans Merkezi, açılış için gün sayı-yor. Daha önce nisan ayı içerisin-de açılacağı duyurulan merkezle fi-nansın kalbi, İstanbul Ataşehir’de atacak.

2012 yılında ilk adımın atıl-dığı ve İstanbul Ataşehir’de bulu-nan İstanbul Finans Merkezi pro-jesinde, bankalardan sigorta şir-ketlerine kadar geniş yelpazedeki kuruluşların tek bir noktada top-lanması hedeflendi. Dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden birisi arasına girecek olan ve 300 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan İstanbul Finans Merkezi’n-de Merkez Bankası, Ziraat Banka-sı, Halk Bankası, Vakıfbank, Bor-sa İstanbul, BDDK ve SPK gibi ku-ruluşların genel müdürlükleri yer alacak.

Bu kurumlar arasında ta-şınma simülasyonlarını tamamla-yarak binalarını tamamlayan ka-mu bankaları nisan ayı içerisinde taşınmaya başlıyor. Ziraat Banka-sı’nın bu hafta, Vakıfbank ve Halk-bank’ın ise nisan ayı içerisinde ge-nel müdürlük binasına birim bi-rim taşınacağı öğrenildi. Ayrıca BDDK ve SPK’nın yer alacağı Mer-kez Bankası binasının ise henüz ta-mamlanmadığı görüldü. Bu arada ilk etapta finans merkezinde çalı-şanların vardiyalı olarak çalışacağı ifade edildi.

100 bin kişi çalışacak

İstanbul Finans Merkezi’n-de Merkez Bankası, BDDK, kamu bankaları, sigorta şirketleri yer ala-cak ve merkezde 100 bin kişi çalışa-cak. Finans Merkezi’nin içerisin-de alışveriş merkezi, konferans sa-lonları, otel yer alıyor. 26 bin araç kapasiteli otopark da bulunuyor. Akıllı şehir konseptiyle inşa edi-len İstanbul Finans Merkezi’nde-ki çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile, Hazine ve Maliye Ba-kanlığı birlikte yürütüyor.

Bölgenin finans merkezi olacak

İFM ile farklı pek çok finansal kuruluşları bünyesinde bulundu-rarak nitelikli istihdam hedefleni-yor. Amaç finansal hareketliliği, fi-nansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye ivme kazandırmak.

3,4 milyon metrekare alan üzeri-ne kurulan İFM,1,4 milyon metre-kare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkeziyle beraber çeşitli sosyal donatıları, otel ve perakende hizmetleri ile akıllı şehir yönetimi anlayışıyla çevre dostu Gold LE-ED sertifikalı bir kümelenme böl-gesi olarak katılımcıların tüm ihti-yaçlarını karşılayacak finansal bir ekosistem olarak kurgulandı.

Ziraat GYO, İFM’de Ziraat Bankası ile kira sözleşmesi imzaladı

Ziraat GYO, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi’n-de yer alan Kule-1’in tamamının Ziraat Bankası’na 5 yıl süreyle ay-lık 42,8 milyon TL kira bedeli üze-rinden kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi imzaladı.

“Konut piyasası hareketlenecek”

Projenin ilk açıklandığı andan itibaren bölgede konut fiyat-larının hareketlenmeye başla-dığını söyleyen Tüm Girişim-ci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Ak-doğan,”İFM bulunduğu yer göç alan kalabalık bir bölge. İstanbul’da finans kuruluşla-rının merkezlerinin yer aldığı böyle bir kümelenmenin faa-liyete geçmesi hiç kuşkusuz konut piyasasını da hareketlen-direcektir.

İstanbul’a taşınmak durumunda kalan çalışanların olacağını da düşünürsek bu ha-reketliliğin boyutunun daha da artacağını söyleyebiliriz” dedi.

Birol BOZKURT

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir