İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 11 personel alacak

Genel, Haberler Nis 26, 2023 No Comments

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB)

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı 6 (altı), İdari Memur 4 (Dört), Engelli İdari Memur 1 (bir) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla toplam 11 (Onbir) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar)

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

j) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak kaydıyla belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

k) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

l) 2021 ,2022 veya 2023 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS veya e-YDS) İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dil bilgisinden, en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

TABLO.1

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

m) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 2’de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.2

n) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 3’te belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.3

ENGELLİ İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

o) 2022 yıllında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 4’te belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.4

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır.Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu (ıslak imzalı olarak, tek sayfa çıktı alınmalıdır),

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması),

3. Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (biri form üzerine yapıştırılmış şekilde toplam iki adet),

4. E-devletten Barkodlu Mezuniyet Belgesi,

5. E-devletten Barkodlu KPSS Sonuç Belgesi,

6. E-devletten Barkodlu Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,

7. E-devletten Barkodlu Adli Sicil Kaydı Belgesi,

8. Güncel Özgeçmiş (Özgeçmiş formatında, el yazısı olmamalı),

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi

Başvurular, 4’üncü maddede belirtilen belgeler ile, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 15 Mayıs 2023 saat 17:30’a kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi ve sınav tarihi 17 Mayıs 2023 tarihinde Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.itkib.org.tr) duyurulacaktır. Sözlü sınav İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34197 adresinde gerçekleştirilecektir.

Mülakata hak kazanan aday listesi Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir